Màu nước Ấn Độ xanh lá 100g

Màu nước Ấn Độ xanh lá 100g

Trạng thái: Màu thực phẩm dạng dung dịch siro

Chỉ tiêu chất lượng: Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật/quy định an toàn thực phẩm: 46/2007/QĐ-BYT: quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.

Trọng lượng: 100ml/lọ

Xuất xứ: Sản phẩm được sản xuất tại Ấn Độ