Sinh tố Berino Ổi

Thành phần cấu tạo: Ổi đỏ (25%), đường tinh luyện (RE) Táo cô đặc (5%) Nước, Chất ổn định INS (E440, E1442) Chất bảo quản INS (E202) Chất điều chỉnh độ axit (E330, E296) Màu thực phẩm INS (E110, E120) Chất chống tạo bọt INS (E900a) Hương Ổi